Sweden - Registro Nacional
Sweden - Sverige
Lenguaje oficial: Swedish
SverigeDirekt
VirtualSweden - the Official Gateway to Sweden
Gobierno e Instituciones Nacionales
Kungl. Hovstaterna - Royal Court
Riksdagen - Parliament
Regering - Government
Statsrådsberedningen (SB) - Prime Minister's Office
Jordbruksdepartementet (Jo) - Ministry of Agriculture
Jordbruksverket - Agriculture Administration
Fiskeriverket - Fisheries Administration
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) - Food Economics Institute
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - National Veterinary Medicine Institute
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) - Institute for Agricultural and Environmental Engineering
Skogs- och jordbrukets forskningsrådet (SJFR) - Forestry and Agriculture Research Council
Centrala försöksdjursnämnden (CFN) - Central Laboratory Animals Board
Kulturdepartementet (Ku) - Ministry of Culture
Radio- och TV-verket (RTV) - Radio and Television Administration
Integrationsverket - Integration Administration
Ungdomsstyrelsen - Youth Agency
Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI) - Language and Folklore Research Institute
Statens kulturråd - National Culture Council
Statens konstråd - National Arts Council
Svenska språknämnden - Swedish Language Board
Granskningsnämnden för radio och TV - Inspection Board for Radio and TV
Konstnärsnämnden - Artists Board
Presstödsnämnden - Press Subsidies Board
Taltidningsnämnden - Talking Newspapers Board
Riksarkivet - National Archive
Ungdomsdelegationen
Storstadsdelegationen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - Ombudsman against Ethnic Discrimination
Försvarsdepartementet (Fö) - Ministry of Defence
Försvarsmakten - Armed Forces
Försvarets materielverk (FMV) - Defence Material Administration
Räddningsverket - Rescue Services Administration
Pliktverket - Military Service Administration
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) - Agency for Civil Emergency Planning
Försvarets forskningsanstalt (FOA) - Defence Research Institute
Näringsdepartementet (N) - Ministry of Economy
Patent- och registreringsverket (PRV) - Patent and Registration Administration
Vägverket (VV) - Road Administration
Banverket (BV) - Railway Administration
Luftfartsverket (LFV) - Aviation Administration
Sjöfartsverket (SjöV) - Shipping Administration
Konkurrensverket - Competition Administration
Arbetsmiljöverket - Work Environment Administration
Elsäkerhetsverket - Electrical Safety Administration
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) - Industrial and Technical Development Administration
Glesbygdsverket - Rural Areas Administration
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) - Employment Agency
Post- och telestyrelsen (PTS) - Post and Telecommunications Agency
Skogsstyrelsen - Forest Agency
Rymdstyrelsen - Space Agency
Statens energimyndighet - National Energy Authority
Arbetslivsinstitutet - Working Life Institute
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - National Road and Transport Research Institute
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) - National Institute for Communications Analysis
Sveriges geologiska undersökning (SGU) - Geological Survey of Sweden
Turistdelegationen - Tourist Authority
Sveriges Tekniska Attacheer
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) - Sjömansservice - Merchant Marine Culture and Leisure Council - Seamen's Service
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) - Communication Research Committee
Statens haverikommission (SHK) - National Accident Investigation Commission
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) - Equal Opportunities Ombudsman
Utbildningsdepartementet (U) - Ministry of Education
Skolverket - Education Administration
Högskoleverket - Higher Education Administration
Verket för högskoleservice (VHS) - Administration for Higher Education Services
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) - National Institute for Handicap Affairs en Schools
Institutet för rymdfysik (IRF) - Institute for Space Physics
Centrala studiestödsnämnden (CSN) - Central Student Aid Board
Polarforskningssekretariatet - Polar Research Secretariat
Vetenskapsrådet - Science Council
Miljödepartementet (M) - Ministry of Environment
Naturvårdsverket - Nature Protection Administration
Boverket - Building Administration
Lantmäteriet - Land Survey
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) - Meteorological and Hydrological Institute of Sweden
Statens geotekniska institut (SGI) - National Geotechnical Institute
Statens strålskyddsinstitut (SSI) - National Radiation Protection Institute
Kemikalieinspektionen - Chemicals Inspectorate
Statens kärnkraftinspektion (SKI) - National Nuclear Power Inspectorate
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) - Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning
Finansdepartementet (Fi) - Ministry of Finance
Riksskatteverket (RSV) - National Tax Administration
Tullverket - Customs Administration
Ekonomistyrningsverket (ESV) - Financial Management Administration
Konsumentverket - Consumer Administration
Statens fastighetsverk (SFV) - National Property Administration
Fortifikationsverket (FORTV)
Riksrevisionsverket (RRV) - National Audit Administration
Länsstyrelsen - Counties Agency
Riksgäldskontoret - National Debt Office
Konjunkturinstitutet (KI) - Economic Research Institute
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) - Board for Public Procurement
Finansinspektionen - Finance Inspectorate
Lotteriinspektionen - Lottery Inspectorate
Utrikesdepartementet (UD) - Ministry of Foreign Affairs
Migrationsverket - Migration Administration
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) - Agency for International Development Cooperation
Utrikespolitiska institutet (UI) - Foreign Policy Institute
Delegationen för utländska investeringar i Sverige - Invest en Sweden Agency
Utlänningsnämnden - Aliens Appeals Board
Exportkreditnämnden (EKN) - Export Credit Board
Kommerskollegium - Board of Trade
Exportrådet - Export Council
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - Inspectorate for Strategic Products
Justitiedepartementet (Ju) - Ministry of Justice
Domstolsverket (DV) - Court Administration
Statens pensionsverk (SPV) - National Pensions Administration
Rättsmedicinalverket (RMV) - Forensic Medicine Administration
Rikspolisstyrelsen (RPS) - National Police Agency
Statistiska centralbyrån (SCB) - Central Bureau of Statistics
Statskontoret - Office of Public Management
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Crime Prevention Council
Datainspektionen (DI) - Data Inspectorate
Socialdepartementet (S) - Ministry of Social Affairs
Socialstyrelsen - Social Welfare Agency
Riksförsäkringsverket - National Insurance Administration
Läkemedelsverket - Medical Products Administration
Statens folkhälsoinstitut (FHI) - National Public Health Institute
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) - National Institute for Special Educational Support
Hjälpmedelsinstitutet (HI) - Handicap Institute
Smittskyddsinstitutet (SMI) - Infectious Disease Protection Institute
Institutet för psykosocial medicin (IPM) - Institute for Psychosocial Medicine
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) - Research Council for Working Life and Social Science
Barnombudsmannen (BO) - Children's Ombudsman
Handikappombudsmannen (HO) - Disability Ombudsman
Förvaltningsavdelningen - Department of Administration
Försäkringskassan
Sveriges Riksbank - National Bank of Sweden
Sveriges Radio (SR) - Radio of Sweden
Sveriges Television (SVT) - Television of Sweden
Gobierno:
Stockholms läns landsting - County Council of Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län - County Administration of Stockholm
Landstinget i Uppsala län - County Council of Uppsala
Länsstyrelsen i Uppsala län - County Administration of Uppsala
Landstinget Sörmland - County Council of Sörmland
Länsstyrelsen i Södermanlands län - County Administration of Södermanland
Landstinget i Östergötland - County Council of Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötlands län - County Administration of Östergötland
Landstinget i Jönköpings län - County Council of Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län - County Administration of Jönköping
Landstinget Kronoberg - County Council of Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län - County Administration of Kronoberg
Landstinget i Kalmar län - County Council of Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län - County Administration of Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län - County Administration of Gotland
Landstinget Blekinge - County Council of Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län - County Administration of Blekinge
Region Skåne - Region of Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län - County Administration of Scania
Landstinget Halland - County Council of Halland
Länsstyrelsen i Hallands län - County Administration of Halland
Västra Götalandsregionen - Region of Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - County Administration of Västra Götaland
Landstinget i Värmland - County Council of Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län - County Administration of Värmland
Örebro läns landsting - County Council of Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län - County Administration of Örebro
Landstinget i Västmanland - County Council of Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län - County Administration of Västmanland
Landstinget Dalarna - County Council of Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarnas län - County Administration of Dalarna
Landstinget Gävleborg - County Council of Gävleborg
Länsstyrelsen i Gävleborgs län - County Administration of Gävleborg
Landstinget Västernorrland - County Council of Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län - County Administration of Västernorrland
Jämtlands läns landsting - County Council of Jämtland
Länsstyrelsen i Jämtlands län - County Administration of Jämtland
Västerbottens läns landsting - County Council of Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län - County Administration of Västerbotten
Norrbottens läns landsting - County Council of Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens län - County Administration of Norrbotten
Sametinget - Saami Parliament
Gobiernos locales y municipalidades
Ale Kommun - Municipality of Ale
Alvesta Kommun - Municipality of Alvesta
Aneby Kommun - Municipality of Aneby
Arboga Kommun - Municipality of Arboga
Arjeplogs Kommun - Municipality of Arjeplog
Arvika Kommun - Municipality of Arvika
Askersunds Kommun - Municipality of Askersund
Avesta Kommun - Municipality of Avesta
Bengtsfors Kommun - Municipality of Bengtsfors
Bergs Kommun - Municipality of Berg
Bjurholms Kommun - Municipality of Bjurholm
Bjuvs Kommun - Municipality of Bjuv
Bodens Kommun - Municipality of Boden
Bollebygds Kommun - Municipality of Bollebygd
Bollnäs Kommun - Municipality of Bollnäs
Borås Kommun - Municipality of Borås
Borgholm Kommun - Municipality of Borgholm
Boxholms Kommun - Municipality of Boxholm
Bräcke Kommun - Municipality of Bräcke
Bromölla Kommun - Municipality of Bromölla
Burlövs Kommun - Municipality of Burlöv
Dals-Eds Kommun - Municipality of Dals-Ed
Danderyds Kommun - Municipality of Danderyd
Degerfors Kommun - Municipality of Degerfors
Dorotea Kommun - Municipality of Dorotea
Eda Kommun - Municipality of Eda
Ekerö Kommun - Municipality of Ekerö
Eksjö Kommun - Municipality of Eksjö
Emmaboda Kommun - Municipality of Emmaboda
Enköpings Kommun - Municipality of Enköping
Eskilstuna Kommun - Municipality of Eskilstuna
Eslövs Kommun - Municipality of Eslöv
Essunga Kommun - Municipality of Essunga
Fagersta Kommun - Municipality of Fagersta
Falkenbergs Kommun - Municipality of Falkenberg
Falköpings Kommun - Municipality of Falköping
Falu Kommun - Municipality of Falun
Färgelanda Kommun - Municipality of Färgelanda
Filipstads Kommun - Municipality of Filipstad
Finspångs Kommun - Municipality of Finspång
Flens Kommun - Municipality of Flen
Forshaga Kommun - Municipality of Forshaga
Gagnefs Kommun - Municipality of Gagnef
Gällivare Kommun - Municipality of Gällivare
Gävle Kommun - Municipality of Gävle
Gislaveds Kommun - Municipality of Gislaved
Gnesta Kommun - Municipality of Gnesta
Gnosjö Kommun - Municipality of Gnosjö
Göteborgs Stad - City of Göteborg
Götene Kommun - Municipality of Götene
Gotlands Kommun - Municipality of Gotland
Grästorps Kommun - Municipality of Grästorp
Grums Kommun - Municipality of Grums
Gullspångs Kommun - Municipality of Gullspång
Habo Kommun - Municipality of Habo
Håbo Kommun - Municipality of Håbo
Hällefors Kommun - Municipality of Hällefors
Hallsbergs Kommun - Municipality of Hallsberg
Hallstahammars Kommun - Municipality of Hallstahammar
Halmstads Kommun - Municipality of Halmstad
Haparanda Kommun - Municipality of Haparanda
Härnösands Kommun - Municipality of Härnösand
Härryda Kommun - Municipality of Härryda
Hässleholms Kommun - Municipality of Hässleholm
Hedemora Kommun - Municipality of Hedemora
Helsingborgs Stad - City of Helsingborg
Herrljunga Kommun - Municipality of Herrljunga
Hjo Kommun - Municipality of Hjo
Hofors Kommun - Municipality of Hofors
Höganäs Kommun - Municipality of Höganäs
Högsby Kommun - Municipality of Högsby
Höörs Kommun - Municipality of Höör
Hörby Kommun - Municipality of Hörby
Huddinge Kommun - Municipality of Huddinge
Hudiksvalls Kommun - Municipality of Hudiksvall
Hultsfreds Kommun - Municipality of Hultsfred
Hylte Kommun - Municipality of Hylte
Jokkmokks Kommun - Municipality of Jokkmokk
Jönköpings Kommun - Municipality of Jönköping
Kalix Kommun - Municipality of Kalix
Kalmar Kommun - Municipality of Kalmar
Karlsborgs Kommun - Municipality of Karlsborg
Karlshamns Kommun - Municipality of Karlshamn
Karlskoga Kommun - Municipality of Karlskoga
Karlskrona Kommun - Municipality of Karlskrona
Karlstads Kommun - Municipality of Karlstad
Katrineholms Kommun - Municipality of Katrineholm
Kävlinge Kommun - Municipality of Kävlinge
Kils Kommun - Municipality of Kil
Kinda Kommun - Municipality of Kinda
Kiruna Kommun - Municipality of Kiruna
Klippan Kommun - Municipality of Klippan
Köpings Kommun - Municipality of Köping
Kramfors Kommun - Municipality of Kramfors
Kristianstads Kommun - Municipality of Kristianstad
Krokoms Kommun - Municipality of Krokom
Kumla Kommun - Municipality of Kumla
Kungsbacka Kommun - Municipality of Kungsbacka
Kungsörs Kommun - Municipality of Kungsör
Kungälvs Kommun - Municipality of Kungälv
Laholms Kommun - Municipality of Laholm
Landskrona Kommun - Municipality of Landskrona
Laxå Kommun - Municipality of Laxå
Lekebergs Kommun - Municipality of Lekeberg
Leksands Kommun - Municipality of Leksand
Lerums Kommun - Municipality of Lerum
Lessebo Kommun - Municipality of Lessebo
Lidingö Kommun - Municipality of Lidingö
Lidköpings Kommun - Municipality of Lidköping
Lilla Edets Kommun - Municipality of Lilla Edet
Lindesbergs Kommun - Municipality of Lindesberg
Linköpings Kommun - Municipality of Linköping
Ljusnarsbergs Kommun - Municipality of Ljusnarsberg
Ljungby Kommun - Municipality of Ljungby
Ljusdals Kommun - Municipality of Ljusdal
Lomma Kommun - Municipality of Lomma
Ludvika Kommun - Municipality of Ludvika
Luleå Kommun - Municipality of Luleå
Lunds Kommun - Municipality of Lund
Lysekils Kommun - Municipality of Lysekil
Malå Kommun - Municipality of Malå
Malmö Stad - City of Malmö
Malungs Kommun - Municipality of Malung
Mariestads Kommun - Municipality of Mariestad
Marks Kommun - Municipality of Mark
Markaryds Kommun - Municipality of Markaryd
Melleruds Kommun - Municipality of Mellerud
Mjölby Kommun - Municipality of Mjölby
Mölndals Kommun - Municipality of Mölndal
Mönsterås Kommun - Municipality of Mönsterås
Mora Kommun - Municipality of Mora
Motala Kommun - Municipality of Motala
Mullsjö Kommun - Municipality of Mullsjö
Munkedals Kommun - Municipality of Munkedal
Nacka Kommun - Municipality of Nacka
Nässjö Kommun - Municipality of Nässjö
Nora Kommun - Municipality of Nora
Norbergs Kommun - Municipality of Norberg
Nordanstigs Kommun - Municipality of Nordanstig
Nordmalings Kommun - Municipality of Nordmaling
Norrköpings Kommun - Municipality of Norrköping
Norrtälje Kommun - Municipality of Norrtälje
Norsjö Kommun - Municipality of Norsjö
Nybro Kommun - Municipality of Nybro
Nyköpings Kommun - Municipality of Nyköping
Nykvarns Kommun - Municipality of Nykvarn
Nynäshamns Kommun - Municipality of Nynäshamn
Örebro Kommun - Municipality of Örebro
Orust Kommun - Municipality of Orust
Osby Kommun - Municipality of Osby
Österåkers Kommun - Municipality of Österåker
Piteå Kommun - Municipality of Piteå
Rättviks Kommun - Municipality of Rättvik
Ronneby Kommun - Municipality of Ronneby
Södertälje Kommun - Municipality of Södertälje
Solna Stad - City of Solna
Staffanstorps Kommun - Municipality of Staffanstorp
Stockholms Stad - City of Stockholm
Storfors Kommun - Municipality of Storfors
Tjörns Kommun - Municipality of Tjörn
Torsby Kommun - Municipality of Torsby
Tranemo Kommun - Municipality of Tranemo
Trelleborgs Kommun - Municipality of Trelleborg
Uppsala Kommun - Municipality of Uppsala
Vadstena Kommun - Municipality of Vadstena
Valdemarsviks Kommun - Municipality of Valdemarsvik
Vänersborgs Kommun - Municipality of Vänersborg
Västerås Stad - City of Västerås
Västerviks Kommun - Municipality of Västervik
Vaxholms Stad - City of Vaxholm
Embajadas y Consulados
Embajada de Sweden en Canberra, Australia
Embajada de Sweden en Dhaka, Bangladesh
Embajada de Sweden en Brussels, Belgium
Embajada de Sweden en Ottawa, Canada
Consulado General de Sweden en Shanghai, China (People's Republic)
Embajada de Sweden en Copenhagen, Denmark
Swedish Travel, Tourism Council en Copenhagen, Denmark
Embajada de Sweden en Helsinki, Finland
Embajada de Sweden en Paris, France
Embajada de Sweden en Berlin, Germany
Consulado General de Sweden en Hamburg, Germany
Swedish Travel, Tourism Council en Hamburg, Germany
Embajada de Sweden en London, Great Britain and Northern Ireland
Consulado General de Sweden en Hong Kong
Embajada de Sweden en New Delhi, India
Embajada de Sweden en Jakarta, Indonesia
Embajada de Sweden en Dublin, Ireland
Consulado General de Sweden en Jerusalem, Israel
Embajada de Sweden en Tel Aviv, Israel
Swedish Travel, Tourism Council en Milan, Italy
Embajada de Sweden en Tokyo, Japan
Embajada de Sweden en Amman, Jordan
Embajada de Sweden en Seoul, Korea (Republic)
Embajada de Sweden en Riga, Latvia
Embajada de Sweden en Luxembourg, Luxembourg
Embajada de Sweden en Mexico City, Mexico
Embajada de Sweden en Oslo, Norway
Embajada de Sweden en Manila, Philippines
Embajada de Sweden en Warsaw, Poland
Embajada de Sweden en Lisbon, Portugal
Embajada de Sweden en Bucharest, Romania
Embajada de Sweden en Moscow, Russian Federation
Consulado General de Sweden en St. Petersburg, Russian Federation
Embajada de Sweden en Riyadh, Saudi Arabia
Embajada de Sweden en Singapore
Embajada de Sweden en Madrid, Spain
Embajada de Sweden en Dar es Salaam, Tanzania
Embajada de Sweden en Bangkok, Thailand
Consulado General de Sweden en Istanbul, Turkey
Consulado General de Sweden en Los Angeles, United States of America
Consulado General de Sweden en New York, United States of America
Swedish Travel, Tourism Council en New York, United States of America
Embajada de Sweden en Washington, United States of America
Embajada de Sweden to the Holy See
Embajada de Sweden en Hanoi, Vietnam
Embajada de Sweden en Lusaka, Zambia
Permanent Mission of Sweden to the United Nations en New York
Politica y Elecciones
Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) - Socialdemocratic Workers' Party
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) - Socialdemocratic Youth Alliance of Sweden
Socialdemokraterna i Göteborg
Socialdemocraterna i Huddinge
Socialdemokraterna i Kalmar län
Socialdemokraterna i Karlstad
Socialdemokraterna i Kristianstad
Socialdemokraterna i Kungsbacka
Socialdemokraterna i Lekeberg
Socialdemokarterna i Lidköping
Socialdemokraterna i Mariestad
Socialdemokraterna i Nybro
Socialdemokraterna i Örebro län
Socialdemokraterna i Skaraborg
Socialdemokraterna i Skövde
Socialdemokraterna i Umeå
Socialdemokraterna i Uppsala län
Moderata Samlingspartiet - Moderate Rally Party
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) - Moderate Youth Alliance
Moderaterna i Folkare
Moderaterna i Gävleborg
Moderaterna i Göteborg
Moderaterna i Halland
Moderaterna i Kalmar län
Moderaterna i Karlskoga
Moderaterna i Lerums kommun
Moderaterna i Malmö
Moderaterna i Norra Älvsborg
Moderaterna i Örebro län
Moderaterna i Östergötland
Moderaterna i Ronneby
Moderaterna i norra och östra Skåne
Moderaterna i södra och västra Skåne
Moderaterna i Stockholms stad och län
Moderaterna i Uppsala
Moderaterna i Växjö
Centerpartiet - Centre Party
Centerns Ungdomsförbund (CUF) - Centre Youth Alliance
Centerpartiet i Dalarna
Centerpartiet i Halland
Centerpartiet i Helsingborg
Centerpartiet i Kalmar län
Centerpartiet i Linköping
Centerpartiet i Olofström
Centerpartiet i Örebro län
Centerpartiet i Östhammar
Centerpartiet i Skåne
Centerpartiet i Södermanland
Centerpartiet i Stockholm
Centerpartiet i Tyresö
Centerpartiet i Uppsala län
Folkpartiet Liberalerna - Liberal People's Party
Liberala Ungdomsförbundet (LUF) - Liberal Youth Alliance
Folkpartiet i Åmål
Folkpartiet i Eskilstuna
Folkpartiet i Flen
Folkpartiet i Gnesta
Folkpartiet i Helsingborg
Folkpartiet i Katrineholm
Folkpartiet i Kiruna
Folkpartiet i Lund
Folkpartiet i Nora
Folkpartiet i Nyköping
Folkpartiet i Örebro län
Folkpartiet i Oxelösund
Folkpartiet i Skåne
Folkpartiet i Sörmland
Folkpartiet i Trosa
Folkpartiet i Uppsala
Folkpartiet i Värmland
Folkpartiet i Vingåker
Vänsterpartiet - Left Party
Ung Vänster - Young Left
Vänsterpartiet i Kiruna
Vänsterpartiet i Mariestad
Vänsterpartiet i Pajala
Vänsterpartiet i Uppsala län
Miljöpartiet de Gröna - Environmental Party The Greens
Grön Ungdom - Green Youth
Miljöpartiet de Gröna i Borås
Miljöpartiet de Gröna i Eskilstuna
Miljöpartiet de Gröna i Fagersta
Miljöpartiet de Gröna i Gagnef
Miljöpartiet de Gröna i Göteborg
Miljöpartiet de Gröna i Halland
Miljöpartiet de Gröna i Helsingborg
Miljöpartiet de Gröna i Karlskoga
Miljöpartiet de Gröna i Kiruna
Miljöpartiet de Gröna i Kristianstad
Miljöpartiet de Gröna i Luleå
Miljöpartiet de Gröna i Malmö
Miljöpartiet de Gröna i Motala
Miljöpartiet de Gröna i Norrköping
Miljöpartiet de Gröna i Örnsköldsvik
Miljöpartiet de Gröna i Södertälje
Miljöpartiet de Gröna i Sundsvall
Miljöpartiet de Gröna i Trollhättan
Miljöpartiet de Gröna i Värmland
Miljöpartiet de Gröna i Västerås
Miljöpartiet de Gröna i Västerbotten
Kristdemokraterna - Christian Democrats
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) - Christiandemocratic Youth Alliance
Kristdemokraterna i Göteborg
Kristdemokraterna i Laxå
Ny Demokrati - New Democracy
Ny Demokrati i Haninge
Sverigedemokraterna (SD) - Sweden Democrats
Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) - Sweden Democrats' Youth Alliance
SD Göteborg
SD Helsingborg
SD Mölndal
SD Sölvesborg
SD Uppsala
Konservativa Partiet (KP) - Conservative Party
Socialistiska Partiet (SP) - Socialist Party
Ungsocialisterna (US) - Young Socialists
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) - Communist Party of Sweden
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) - Communist Youth Alliance of Sweden
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) - Socialist Justice Party
Rättvisepartiet Socialisterna i Kiruna
Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r)) - Communist Party Marxist-Leninists (revolutionaries)
KPML(r) Örnsköldsvik
Centrum Demokraterna (CD) - Centre Democrats
Allianspartiet - Alliance Party
Ny Framtid - New Future
Ny Solidaritet - New Solidarity
Vikingapartiet - Viking Party
Stockholmspartiet
Sjöbopartiet
Botkyrkapartiet
EnköpingsPartiet (EkP)
Lidingöpartiet
Staffanstorpspartiet (Sp)
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Framstegspartiet i Åstorp
Akademikerpartiet i Linköping
Bopartiet i Ludvika
Información de Organizaciones
Swedish Standards Institute (SIS)
Svenska institutet (SI) - Swedish Institute
Stockholms internationella fredsforskninginstitut - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) - Testing and Research Institute of Sweden
Sveriges Rese- och Turistråd - Travel and Tourism Council of Sweden
Landstingsförbundet - Association of County Councils
Svenska Kommunförbundet - Swedish Association of Municipalities
Información y servicios por internet
The World Factbook
Información Politica
Presidentes, jefes de estados, ministros y diputados
Guia de Viajes, Hoteles y Turismo
Sweden Telefonos - SE / SWE / (+46) - Buscar Telefonos, Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? Código Internacional y Lista de los prefijos por ciudad.
Códigos Internacionales: Sweden / SE / SWE / +46
Registro Nacional Europa Información Nacional de Europa - Buscar Consultas y Trámites Públicos Gratis en Europa. Buscador de registros en instituciones y bases de datos públicas nacionales
Elección en Europa Elecciones 2018 en Europa- Partidos Politicos y Candidatos - Encuestas y resultados electorales
Registro Civil Europa - Trámites de Registro y Documentos de Identidad en Europa - Consultas y Certificacion de Nacimientos, Matrimonio, Defuncion. Formularios
Telefonos en Europa - Para Buscar un teléfonos de Europa - Empresas telefónicas y operadores móviles. Lista de códigos de area
Personas en Europa - Como Buscar Personas de Europa - Consulta y Tramites del documento de identidad. Busca por nombres, apellidos
Propiedades en Europa - Donde Buscar una Propiedad en Europa - Propietarios, Catastro, tenencia
Vehiculos en Europa - Como Registrar Autos y Vehiculos de Europa. Verifica el número de placa, patente o propietario
Empresas en Europa - Buscar en el Registro de Empresas en Europa - Como crear o registrar una empresa en Europa
Gobierno de Europa - Guía de Ministerios, Ministros del Gobierno en Europa - Sitios Oficiales - Embajadas de Europa -
Donde Votar en Europa - Consulta donde votar en las elecciones de Europa - Verificar documento de identidad y lugar de votación
Noticias en Europa - Cuales son las ultimas noticias de Europa - novedades, sucesos, eventos. TV, Radio y Medios de Comunicación con Noticias de Europa 2018-06-18
Mapa de Europa - Mapa de Europa. Satelital, Trafico, Divisiones
Tecnología en Europa - Uso de tecnologías en Europa, sitios de internet, aplicaciones moviles, y desarrollo de sistemas de información.
Europa 2018-06-18