Registro Nacional Belgica

Registro Nacional Belgica

Registro Nacional Belgica

- Busca en Belgica? Registro Nacional de Belgica.
Ultimas Noticias de Belgica 2017-10-18
Registro Nacional Belgica - Registro Nacional en Belgica - El Buscador con Consultas y Tramites Publicos Gratis en Belgica
Registro Nacional en Belgica - Registro Nacional de belgica
Registro Civil en Belgica - Tramites del Registro Civil de Belgica
Telefonos en Belgica - Para Buscar de Telefonos de Belgica
Personas en Belgica - Como Buscar Personas de Belgica
Propiedades en Belgica - Donde Buscar Propiedades de Belgica
Vehiculos en Belgica - Registrar Autos y Vehiculos de Belgica
Empresas en Belgica - Buscar Empresas de Belgica - Como crear una empresa en Belgica
Gobierno en Belgica - Gobierno de Belgica - Tramites y Formularios Digitales - Embajada de Belgica - Guia de Ministerios, Ministros del Gobierno en Belgica. Politica y resultados de las ultimas elecciones en Belgica
Mapa de Belgica - Mapa y Videos de Belgica
Referencias de Belgica - Informacion General de Registros Nacionales
Belgica - Registro Nacional Belgica Nacional - Registro Belgica - Registro Nacional en Belgica
Belgica- Belgium - België - Belgique
Idiomas Oficiales: Dutch, French - en partes del pais: German
Instituciones Federales:
Federale Parlement van België / Parlement Federal da la Belgique - Federal Parliament of Belgium
Kamer van Volksvertegenwoordigers / Chambre des Representants - Chamber of Representatives
Senaat / Senat - Senate
Federale Regering / Gouvernement Federal - Federal Government
Diensten van de Eerste Minister / Services du Premier Ministre - Services of the Prime Minister
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturelle Aangelegenheeden (DWTC) / Services Federaux des Affaires Scientifiques, Techniques et Culturelles (SSTC) - Federal Service for Scientific, Technical and Cultural Affairs
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) / Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRScNB) - Royal Belgian Institute for Natural Sciences
Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie (IRA) / Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique (IAS) - Belgian Institute for Space Aeronomy
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) / Institut Royal Meteorologique (IRM) - Royal Meteorological Insititute
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) / Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) - Royal Institute for Cultural Heritage
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging / Agence pour la Simplification Administrative - Agency for Administrative Simplification
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) / Conseil Federale de Developpement Durable (CFDD) - Federal Council for Sustainable Development
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding / Centre pour l'egalite des Chances et la Lutte contre le Racisme - Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur / Ministère des Communications et de l'Infrastructure - Ministry of Communications and Infrastructure
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) / Institut Belge des Services Postaux et des Telecommunications (IBPT) - Belgian Institute of Postal Services and Telecommunications
Ministerie van Economische Zaken / Ministère des Affaires Economiques - Ministry of Economic Affairs
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) / Institut National de Statistique (INS) - National Institute of Statistics
Dienst voor de Industriële Eigendom / Office de la Propriete Industrielle - Office of Industrial Property
Federal Agency for Foreign Investments
Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) / Office de Contrôle des Assurances (OCA) - Office for Insurance Control
Federaal Planbureau / Bureau Federal du Plan - Federal Planning Bureau
Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) / Centre d'etude de l'Energie Nucleaire (CEN) - Research Centre for Nuclear Energy
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Ministère de l'Emploi et du Travail - Ministry of Employment and Labour
Ministerie van Financiën / Ministère des Finances - Ministry of Finance
Administratie van de Thesaurie / Administration de la Tresorerie - Administration of the Treasury
Federale Dienst van de Staatsschuld / Service Federal de la Dette Publique - Federal Public Debt Service
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking / Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Exterieur et da la Cooperation au Developpement - Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) / Office Belge du Commerce Exterieur (OBCE) - Belgian Foreign Trade Office
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Ministère de l'Interieur - Ministry of the Interior
Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid / Secretariat Permanent à la Politique de Prevention - Permanent Secretariat for Prevention Policy
Rijkswacht / Gendarmerie
Ministerie van Justitie / Ministère de la Justice - Ministry of Justice
Gerechtelijke Politie / Police Judiciaire - Judicial Police
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer / Commission de la Protection de la Vie Privee - Commission for the Protection of the Private Life
Ministerie van Middenstand en Landbouw / Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture - Ministry of Middle-class and Agriculture
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Gembloux / Centre de Recherches Agronomiques Gembloux (CRA) - Centre of Agricultural Research en Gembloux
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Gent (CLO) / Centre de Recherches Agronomiques Gand - Centre of Agricultural Research en Ghent
Centrum voor Landbouw Economie (CLE) / Centre d'Economie Agricole (CEA) - Centre for Agricultural Economics
Centrum voor Onderzoek en Diergeneeskunde en Agrochemie / Centre d'Etudes et de Recherches Veterinaires et Agrochimiques - Veterinary and Agrochemical Research Centre
Ministerie van Landsverdediging / Ministère de la Defense Nationale - Ministry of National Defence
Belgische Krijgsmacht / Forces Armees Belges - Belgian Armed Forces
Ministerie van Ambtenarenzaken / Ministère de la Fonction Publique - Ministry of Public Service
Vastwervingsecretariaat (VWS) / Secretariat Permanent de Recrutement (SPR) - Permanent Secretariat for Recruitment
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu / Ministère des Affaires Sociales, de la Sante Publique et de l'Environnement - Ministry of Social Affairs, Public Health and the Environment
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) / Office National de Securite Sociale (ONSS) - National Office for Social Security
Federale Diensten voor het Leefmilieu / Services Federaux pour les Affaires Environnementales - Federal Service for the Environment
Algemene Farmaceutische Inspectie (AFI) / Inspection Generale de la Pharmacie (IGP) - General Pharmaceutical Inspectorate
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur (WIV) / Institut Scientifique de la Sante Publique - Louis Pasteur (ISP) - Scientific Institute of Public Health - Louis Pasteur
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.) - Cel Mijnwerkers / Institut National d'Assurance Maladie - Invalidite (I.N.A.M.I.) - Cellule Ouvriers Mineurs - National Institute for Sickness and Disability Insurance - Miners
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) / Conseil Central de l'economie (CCE) - Central Council of Economy
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique - National Bank of Belgium
Rekenhof / Cour des Comptes - Court of Accounts
Raad van State / Conseil d'Etat - Council of State
Hof van Cassatie / Cour de Cassation - Court of Cassation
Gobierno:
Vlaamse Gemeenschap - Flemish Community
Vlaams Parlement - Flemish Parliament
Vlaamse Overheid - Flemish Government
Departement Onderwijs - Department of Education
Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Department of Environment and Infrastructure
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer - Administration of the Environment, Nature, Land and Water Management
Instituut voor Natuurbehoud - Institute of Nature Conservation
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - Department of Welfare, Public Health and Culture
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) - Flemish Institute for Technological Research
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek en de Industrie (IWT)
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Flemish Land Agency
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Flemish Environment Agency
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - Public Flemish Waste Agency
Toerisme Vlaanderen - Tourism Flanders
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)
Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA)
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) - Flemish Radio and Televison Broadcasting
Radio Vlaandern Internationaal (RVI) - International Flemish Radio
Communaute Français - French Community
Parlement de la Communaute Française de Belgique - Parliament of the French Community of Belgium
Gouvernement de la Communaute Française de Belgique - Gobierno de the French Community of Belgium
Ministère de la Communaute Française de Belgique - Ministry of the French Community of Belgium
Administration Generale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique - General Administration of Education and Scientific Research
Direction Generale de l'Aide à la Jeunesse - General Directorate of Youth Aid
Delegue General aux Droits de l'Enfant (DGDE)
Radio Television Belge de la Communaute Française (RTBF) - Belgian Broadcasting Corporation of the French Community
Region Wallonie - Region of Wallonia
Parlement Wallon - Walloon Parliament
Gouvernement Wallon - Walloon Government
Ministère de la Region Wallonne (MRW) - Ministry of the Walloon Region
Direction Generale de l'Agriculture (DGA) - General Directorate of Agriculture
Direction Generale de l'economie et de l'Emploi (DGEE) - General Directorate of Economy and Employment
Direction Generale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE) - General Directorate of Natural Resources and Environment
Direction Generale des Technologies, de la Recherche et de l'energie (DGTRE) - General Directorate of Technology, Research and Energy
Direction Generale de l'Amenagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP) - General Directorate of Regional Planning, Housing and Heritage
Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports (MET) - Walloon Ministry of Civil Engineering and Transport
Agence Wallonne à l'Exportation (AWEX) - Walloon Export Agency
Agence Wallonne des Telecommunications (AWT) - Walloon Telecommunications Agency
Agence Wallonne pour l'Integration des Personnes Handicapees (AWIPH) - Walloon Agency for the Integration of Handicapped Persons
Office de Promotion du Tourisme (OPT) - Tourism Promotion Office
Institut de Formation Permanente pour les Classes Moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises (IFPME)
Conseil economique et Social de la Region Wallonne (CESRW) - Economic and Social Council of the Walloon Region
Mediateur de la Region Wallonne - Ombudsman of the Walloon Region
Deutschsprachige Gemeinschaft - German-speaking Community
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft - Council of the German-speaking Community
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Gobierno de the German-speaking Community

Rat für Volks- und Erwachsenenbildung (RVE) - Council for People's and Adult Education
Belgischer Rundfunk der Deutschsprachigen Gemeinschaft (BRF) - Belgian Broadcasting Corporation of the German-speaking Community
Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Region of Brussels-Capital
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijke Raad - Council of the Region of Brussels-Capital
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale / Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Gobierno de the Region of Brussels-Capital
Office Regional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM) / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) - Brussels Regional Employment Office
Service d'Incendie et d'Aide Medicale Urgente de la Region de Bruxelles-Capitale (S.I.A.M.U.) / Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (D.B.D.M.H.) - Brussels Regional Fire Brigade and Medical Emergency Service
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) / Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) - Brussels Institute for Management of the Environment
Centre d'Informatique pour la Region Bruxelloise (C.I.R.B.) / Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (C.I.B.G.) - Brussels Regional Informatics Centre
Municipal Institutions:
Stad Aalst - City of Aalst
Gemeente Aalter - Municipality of Aalter
Provincie Antwerpen - Province of Antwerp
Stad Antwerpen - City of Antwerp
Ville d'Arlon - City of Arlon
Ville d'Ath - City of Ath
Ville de Bastogne - City of Bastogne
Commune de Blegny - Municipality of Blegny
Gemeente Bornem - Municipality of Bornem
Province du Brabant Wallon - Province of Walloon Brabant
Commune de Braine-l'Alleud - Municipality of Braine-l'Alleud
Gemeente Brasschaat - Municipality of Brasschaat
Gemeente Brecht - Municipality of Brecht
Stad Brugge - City of Bruges
Commune de Chaudfontaine - Municipality of Chaudfontaine
Ville de Charleroi - City of Charleroi
Commune de Dison - Municipality of Dison
Ville de Durbuy - City of Durbuy
Gemeente Edegem - Municipality of Edegem
Commune de Erezee - Municipality of Erezee
Ville de Genappe - City of Genappe
Gemeente Genk - Municipality of Genk
Stad Gent - City of Ghent
Stad Geraardsbergen - City of Geraardsbergen
Gemeente Haacht - Municipality of Haacht
Province de Hainaut - Province of Hainaut
Stad Halle - City of Halle
Stad Hasselt - City of Hasselt
Gemeente Hoeilaart - Municipality of Hoeilaart
Ville de Huy - City of Huy
Stad Ieper - City of Ieper
Gemeente Ingelmunster - Municipality of Ingelmunster
Stad Kortrijk - City of Kortrijk
Gemeente Kruishoutem - Municipality of Kruishoutem
Commune de Lasne - Municipality of Lasne
Province de Liège - Province of Liege
Ville de Liège - City of Liege
Provincie Limburg - Province of Limburg
Stad Lommel - City of Lommel
Province de Luxembourg - Province of Luxembourg
Stad Mechelen - City of Mechelen
Gemeente Merelbeke - Municipality of Merelbeke
Ville de Mons - City of Mons
Ville de Mouscron - City of Mouscron
Province de Namur - Province of Namur
Ville de Namur - City of Namur
Ville de Neufchâteau - City of Neufchâteau
Ville de Nivelles - City of Nivelles
Stad Oostende - City of Oostende
Provincie Oost-Vlaanderen - Province of Eastern Flanders
Stad Oudenaarde - City of Oudenaarde
Gemeente Overijse - Municipality of Overijse
Gemeente Rotselaar - Municipality of Rotselaar
Commune de Saint-Hubert - Municipality of Saint-Hubert
Gemeente Schoten - Municipality of Schoten
Commune de Seneffe - Municipality of Seneffe
Stad Sint-Niklaas - City of Sint-Niklaas
Stad Tielt - City of Tielt
Stad Tongeren - City of Tongeren
Ville de Tournai - City of Tournai
Commune de Tubize - Municipality of Tubize
Ville de Vise - City of Vise
Provincie Vlaams-Brabant - Province of Flemish Brabant
Commune de Waterloo - Municipality of Waterloo
Provincie West-Vlaanderen - Province of Western Flanders
Gemeente Zaventem - Municipality of Zaventem
Stad Zottegem - City of Zottegem
Embajadas y Consulados
Ambassade van België en Buenos Aires, Argentinië / Ambassade de Belgique à Buenos Aires, Argentine - Embajada de Belgium en Buenos Aires, Argentina
Consulaat-Generaal van België en Sydney, Australië / Consulat General de Belgique à Sydney, Australie - Consulate General en Sydney, Australia
Ambassade van België en Ottawa, Canada / Ambassade de Belgique à Ottawa, Canada - Embajada de Belgium en Ottawa, Canada
Consulaat-Generaal van België en Shanghai, China (Volksrepubliek) / Consulat General de Belgique à Shanghai, Chine (Republique Populaire) - Consulate General en Shanghai, China (People's Republic)
Ambassade van België en Kinshasa, Congo (Democratische Republiek) / Ambassade de Belgique à Kinshasa, Congo (Republique Democratique) - Embajada de Belgium en Kinshasa, Congo (Democratic Republic)
Ambassade van België en San Jose, Costa Rica / Ambassade de Belgique à San Jose, Costa Rica - Embajada de Belgium en San Jose, Costa Rica
Ambassade van België en Berlin, Duitsland / Ambassade de Belgique à Berlin, Allemagne - Embajada de Belgium en Berlin, Germany
Ambassade van België en Kairo, Egypte / Ambassade de Belgique à Le Caire, Egypte - Embajada de Belgium en Cairo, Egypt
Ambassade van België en Helsinki, Finland / Ambassade de Belgique à Helsinki, Finlande - Embajada de Belgium en Helsinki, Finland
Ambassade van België en Londen, Groot-Brittannië en Noord-Ierland / Ambassade de Belgique à Londres, Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord - Embajada de Belgium en London, Great Britain and Northern Ireland
Consulaat-Generaal van België en Hong Kong / Consulat General de Belgique à Hong Kong - Consulado General de Belgium en Hong Kong
Ambassade van België en Seoel, Korea (Republiek) / Ambassade de Belgique à Seoul, Coree (Republique) - Embajada de Belgium en Seoul, Korea (Republic)
Belgian Tourist Office en Tokyo, Japan
Flanders' Foreign Investment Office en Tokyo, Japan
Ambassade van België en Den Haag, Nederland / Ambassade de Belgique à La Haye, Pays-Bas - Embajada de Belgium en The Hague, Netherlands
Ambassade van België en Lissabon, Portugal / Ambassade de Belgique à Lisbonne, Portugal - Embajada de Belgium en Lisbon, Portugal
Ambassade van België en Singapore / Ambassade de Belgique à Singapour - Embajada de Belgium en Singapore
Consulaat-Generaal van België en Geneve, Zwitserland / Consulat General de Belgique à Genève, Suisse - Consulate General en Geneva, Switzerland
Belgian National Tourist Office en New York, United States of America
Wallonia Trade Office en San Francisco, United States of America
Ambassade van België en Washington, Verenigde Staten van Amerika / Ambassade de Belgique à Washington, etats-Unis d'Amerique - Embajada de Belgium en Washington, United States of America
Mission Permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève - Permanent Mission of Belgium to the United Nations en Geneva
Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties en New York / Mission Permanente de la Belgique auprès des Nations Unies à New York - Permanent Mission of Belgium to the United Nations en New York
Politica y Elecciones
Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) - Flemish Liberals and Democrats
Jong VLD - Young VLD
Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) - Christian-Democratic and Flemish
Jong CD&V - Young CD&V
Parti Socialiste (PS) - Socialist Party
Federation de Mons-Borinage
Mouvement Reformateur (MR) - Reformist Movement
Front Democratique des Francophones (FDF) - Democratic Front of Francophones
Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC) - Movement of Citizens for the Change
Vlaams Blok - Flemish Bloc
Vlaams Blok Jongeren - Young Flemish Bloc
Sociaal Progressief Alternatief (SP.A) - Social Progressive Alternative
Ecologistes Confederes pour l'Organisation de Luttes Originales (ECOLO) - Confederated Ecologists for the Organization of the Original Struggles
Anders gaan Leven (AGALEV) - Living en a different way
Jong AGALEV - Young AGALEV
Centre Democrate Humaniste (CDH) - Democratic Humanist Centre
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) - New-Flemish Alliance
SPIRIT
Vivant
Front National - National Front
Partij van de Arbeid van België (PvdA) / Parti du Travail de Belgique (PTB) - Workers' Party of Belgium
Parti Communiste (PC) - Communist Party
Kommunistische Partij (KP) - Communist Party
Sociaal-Liberale Democraten (SoLiDe) - Social-Liberal Democrats
Front Nouveau de Belgique (FNB) Front Nieuw België (FNB) - New Front of Belgium
Christlich Soziale Partei (CSP) - Christian Social Party
Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) - Party for Freedom and Progress
Sozialistische Partei (SP) - Socialist Party
Partei der deutschsprachigen Belgier (PDB) - Party of the German-speaking Belgians
Rassemblement Wallonie-France (RWF)
Parti Humaniste de Belgique - Humanist Party of Belgium
Natuurwetpartij Vlaandern (NWP) - Natural Law Party Flanders
Información Digital y servicios por internet del pais
Información General del Pais:
The World Factbook
Información Politica
Telefonos Celulares Servicios Mobiles - Buscar Numeros de Telefono y Codigos
Presidentes, jefes de estados, ministros y diputados
Mundo del Comercio - Compra y Venta de Productos y Servicios
Mapas y Videos
Recursos Organicos, Bio Fertilizantes
Country Codes for International Transactions
Presidentes, Diputados y Ministros del Mundo
Country Codes and Mobile Phones
Guias de Viajes y Turismo:
Guia de Viajes Mundiales
Bio Turista - Viajes y Hoteles
Travel Destinations
Amnistia Internacional Publicaciones
Ver también Información adicional en Linea:
Human Development Report (por las Naciones Unidas - UN United Nations)
Idiomas hablados en el mundo
Banderas de los paises del Mundo
Base de datos mundial de imagenes de banderas
Belgica Telefonos - Busquedas de Telefonos por Nombre y Apellidos. Directorio de paginas amarillas y blancas con números telefónicos y direcciones de personas y empresas. Donde buscar números de telefonos? También contiene una lista de los prefijos por ciudades y provincias. Codigos Internacionales : Belgium / BE / BEL / +32
Belgica Gobierno Digital Servicios Digitales en Internet. Directorio de Ministerios e instituciones del gobierno. Es de facil uso para encontrar trámites del gobierno en internet.
Registro Nacional Directorio de Servicios del Registro Nacional en Internet Este un servicio de utilidad para localizar personas y empresas por paises que contiene un listado actualizado constantemente con nuevas fuentes de informacion.
Belgium - BE / BEL / + 32
Belgium 2017-10-18