Latvia - Registro Nacional
Latvia
Latvia - Latvija
Lenguaje oficial: Latvian
Gobierno e Instituciones Nacionales
Latvijas Valsts Prezidenta Kanceleja - State Chancellery of the President of Latvia
Saeima - Parliament
Ministru Kabinets - Cabinet of Ministers
Zemkopibas Ministrija - Ministry of Agriculture
Kultûras Ministrija - Ministry of Culture
Aizsardzibas Ministrija - Ministry of Defence
Ekonomikas Ministrija - Ministry of Economy
Centrala Statistikas Parvalde - Central Statistical Bureau
Latvijas Nacionalais Akreditacijas Birojs (LATAK) - Latvian National Accreditation Office
Latvijas Nacionalais Metrolooijas Centrs - Latvian National Metrology Centre
Latvijas Attistibas Agentura (LAA) - Latvian Development Agency
Latvijas Privatizacijas Agentura (LPA) - Latvian Privatization Agency
Sabiedrisko Pakalpojumu Regulesanas Komisija (SPRK) - Public Utilities Regulation Commission
Centrala Dzîvojamo Maju Privatizacijas Komisija (CDzMPK) - Housing Privatization Central Commission
Izglitibas un Zinatnes Ministrija - Ministry of Education and Science
Latvijas Sporta Parvalde - Latvian Sports Department
Vides Aizsardzibas un Regionalas Attistibas Ministrija - Ministry of Environmental Protection and Regional Development
Latvijas Hidrometeorologijas Parvalde (HMP) - Latvian Hydrometeorological Agency
Valsts Geologijas Dienests (VGD) - Latvian Geological Service
Latvian Tourist Board
Finansu Ministrija - Ministry of Finance
Valsts Ienemumu Dienests - State Revenue Service
Valsts Kase - State Treasury
Apdrosinasanas Uzraudzibas Inspekcija (AUI) - Insurance Supervision Inspectorate
Vertspapiru Tirgus Komisija (VTK) - Securities Market Commission
Ârlietu Ministrija - Ministry of Foreign Affairs
Iekslietu Ministrija - Ministry of Interior Affairs
Policijas Departaments (PD) - Police Department
Ugunsdzcsîbas un Glabsanas Dienesta Departaments (UGDD) - Firefighting and Rescue Service Department
Pilsonibas un Imigracijas Departaments (PID) - Citizenship and Immigration Department
Ceïu Satiksmes Drosîbas Direkcija - Road Traffic Safety Directorate
Tieslietu Ministrija - Ministry of Justice
Naturalizacijas Parvalde - Naturalization Board
Labklajibas Ministrija - Ministry of Welfare
Zaiu Cenu Agentura
Valsts Farmacijas Inspekcija (VFI)
Satiksmes Ministrija - Ministry of Transport
Valsts Informacijas Tikla Agentura (VITA)
Valsts Elektrosakaru Inspekcija - State Telecommunication Inspectorate
Eiropas Integracijas Birojs (EIB) - European Integration Bureau
Uzòçmumu Reìistrs (UR) - Registry of Enterprises
Latvijas Banka - Bank of Latvia
Valsts Kontrole - State Control
Gobierno:
Jekabpils Region Council
Gobiernos locales y municipalidades
Jurmala City Council
Embajadas y Consulados
Consulate of Latvia en Vitebsk, Belarus
Embajada de Latvia en Ottawa, Canada
Embajada de Latvia en Prague, Czech Republic
Embajada de Latvia en Berlin, Germany
Embajada de Latvia en Vilnius, Lithuania
Embajada de Latvia en Oslo, Norway
Embajada de Latvia en Stockholm, Sweden
Embajada de Latvia en Washington, United States of America
Politica y Elecciones
Tautas Partija (TP) - People's Party
Savienîba "Latvijas cels" (LC) - Alliance "Latvia's Way"
Apvieniba "Tevzemei un Brivibai" / LNNK < additional site >
Latvijas Socialdemokratiska Stradnieku Partija (LSDSP) - Latvian Socialdemocratic Labour Party
Latvijas Zemnieku Savienîba (LZS) - Latvian Farmers Union
Información de Organizaciones
Union of Local and Regional Gobierno de Latvia
Codigos Internacionales de Latvia / LV / LVA / +371
Latvia - LV / LVA / + 371
Europa 2018-02-25